Obec Veľké Pole

VZN2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013 

- o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľké Pole

VZN1_2013.pdf


 
 

 

 ARCHÍV VZN 2012 

Reklama

eScomp logoLom Zaller