Obec Veľké Pole

VZN 2012 - 2022

 8/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  urgení výšky, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských jedálňach

 7/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 7/2022 o dotáciach na rok 2023 na prevádzku a mzdy na ziadka /dieťa v eurách

 6/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 6/2022 o  spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi

 5/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad

 4/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach za psa, ubytovanie a ostatne 

 3/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti 

 2/2022                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda

 1/2022                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole

8/2021                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 8/2021 o  tvorbe a použití fondu prevádzaky, údržby a opráv nájomných bytov

7/2021                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

 6/2021                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 6/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

 5/2021                                                                                        ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunalny odpad 

 4/2021                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach za psa, ubytovanie a ostatne

 3/2021                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom

 2/2021                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti 

 1/2021                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ

 6/2020                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

5/2020                                                                                        ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

4/2020                                                                                        ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad

3/2020                                                                                        ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2020 o podmienkach vyberania dane za psa a ostatné dane

2/2020                                                                                        ZRUŠENÉ 

VZN č. 2/2020 o spôsobe nakladania s odpadm

 1/2020                                                                                       ZRUŠENÉ

VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti

7/2019                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 7/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

6/2019                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

5/2019                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2019 o podmienkach vyberania dane za psa a ostatné dane

 4/2019                                                                                    ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad

3/2019                                                                                    ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti

 2/2019                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 2/2019 o  poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 1/2019                                                                                        ZRUŠENÉ

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole

4/2018                                                                                       ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

3/2018                                                                                        ZRUŠENÉ

VZN č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2019

 2/2018                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019

 1/2018                                                                                       ZRUŠENÉ

VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019

 7/2017                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 7/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 6/2017                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

 5/2017                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2018

 4/2017                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2018

 3/2017                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018

 2/2017                                                                                      ÚČINNÉ 

VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v obci

 1/2017                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce

 6/2016                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

 5/2016                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2017

 4/2016                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2017

 3/2016                                                                                      ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017

 2/2016                                                                                        ÚČINNÉ

VZN č. 2/2016 o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na na území obce v nájomnom bytovom dome s 8 b.j.

 1/2016                                                                                     ZRUŠENÉ

VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

 6/2015                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

 5/2015                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

 4/2015                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2016

 3/2015                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2016

 2/2015                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 

1/2015                                                                                      ÚČINNÉ

VZN č. 1/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce

 6/2014                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 6/2014 o výšky dotácie na rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia

 5/2014                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2014 o podmienkach určovanie a vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2015

 4/2014                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2015

 3/2014                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

 2/2014                                                                                        ÚČINNÉ 

 1/2014                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce

 5/2013                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 5/2013 o určení výšky dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

 4/2013                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 4/2013 o podmienkach určovania a vyberanie dane za psa a ostatné dane na rok 2014

 3/2013                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014

 2/2013                                                                                     ZRUŠENÉ 

VZN č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014

 1/2013                                                                                        ÚČINNÉ 

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

 


 
 ARCHÍV VZN 2012 

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller